Visie


 

Alle wijkgezondheidscentra onderschrijven een gemeenschappelijk concept.

Een wijkgezondheidscentrum wil met zijn werking bijdragen aan een open, solidairerechtvaardige en duurzame samenleving met aandacht voor diversiteit in al zijn aspecten. Bij het organiseren en aanbieden van zorg hanteert het wijkgezondheidscentrum het principe van het proportioneel universalisme. Het aanbod wordt kwalitatief en kwantitatief afgestemd op de zorgnood van patiënten en wijkbewoners.

DE WERKING VAN EEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM

1. EERSTELIJNSZORG

Een patiënt centraal, integraal, geïntegreerd, continu en kwaliteitsvol eerstelijnszorgaanbod gericht op gezondheid en welzijn.

2. INTERDISCIPLINAIR SAMENWERKEN ONDER 1 DAK

Een wijkgezondheidscentrum kiest ervoor om interdisciplinair samen te werken om toegankelijke, geïntegreerde en kwaliteitsvolle zorg aan te bieden. Dit betekent dat we samenwerken vanuit een gelijkwaardige complementariteit en een gedeelde (zorg)visie. Door interdisciplinair samen te werken kan een transdisciplinaire werkomgeving ontstaan waarbij men competenties, inzichten, strategieën en methodieken van andere disciplines en sectoren, mee integreert in de eigen benadering.

Het zorgteam bestaat uit een huisarts, een verpleegkundige en een extra discipline die op geïntegreerde wijze de functie van maatschappelijk werk aanbiedt. Dit zorgaanbod bieden we volledig onder één dak aan. Afhankelijk van de waargenomen zorgnoden en het bestaande  zorgaanbod binnen het werkingsgebied wordt het zorgteam verrijkt met bijkomende disciplines.

3. EEN WERKING GERICHT OP TOEGANKELIJKE ZORG

Wijkgezondheidscentra realiseren hun financiële toegankelijkheid via het forfaitair betalingssysteem. Hierdoor kunnen patiënten, zonder persoonlijke financiële bijdragen te moeten betalen, huisartsen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten consulteren. Voor de andere hulpverleners in het centrum waakt het wijkgezondheidscentrum erover dat patiënten ook bij hen terecht kunnen zonder financiële drempel. Ook voor patiënten die zich niet kunnen inschrijven in het forfaitair systeem, om welke reden dan ook, verstrekt het wijkgezondheidscentrum zorg zonder bijkomende financiële drempels.

De fysieke toegankelijkheid betreft de afstand die bewoners moeten afleggen om het centrum te bereiken en de mate waarin patiënten onafhankelijk het centrum kunnen bereiken en betreden.

Vanuit een divers-sensitieve werking gaat een wijkgezondheidscentrum op een open manier om met het sociaal-economisch, sociaal-cultureel, etnisch-cultureel, … anders zijn van mensen en de diversiteit aan diversiteit.

4. MET OOG VOOR GEZONDHEIDSBEVORDERING

Een wijkgezondheidscentrum besteedt bijzondere aandacht aan het proactief werken aan gezondheid. De opdracht van gezondheidsbevordering wordt als één team opgenomen. De gezondheidspromotor kan hierin een coördinerende en aansturende rol opnemen.

5. VANUIT EEN GEMEENSCHAPSGERICHTE VISIE

Gezondheid wordt bij gemeenschapsgericht werken op populatieniveau benaderd en niet strikt individueel. Een wijkgezondheidscentrum neemt een verantwoordelijkheid op om aanspreekbaar te zijn voor een gemeenschap. Door de sterktes/mogelijkheden (van de leden) van de gemeenschap te helpen ontwikkelen werkt het wijkgezondheidscentrum actief mee om de kwaliteit van leven in de gemeenschap te verbeteren of te beschermen. Structurele samenwerkingsverbanden met relevante (buurt)organisaties zijn cruciaal bij gemeenschapsgericht werken, zowel bij het detecteren als het signaleren en aanpakken van gezondheidsbehoeften.

6. BINNEN EEN AFGEBAKEND WERKINGSGEBIED

Het wijkgezondheidscentrum richt zich tot alle bewoners van een geografisch omschreven werkingsgebied. Iedereen die in het werkingsgebied woont, kan zich inschrijven in het wijkgezondheidscentrum.

 7. GERICHT OP ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

Een wijkgezondheidscentrum zet in op het versterken en ontwikkelen van de eerstelijnsgezondheidszorg door mee te werken aan wetenschappelijke projecten en het ondersteunen van de vorming van toekomstige eerstelijnswerkers, bijvoorbeeld door het aanbieden van stages.

 

HET WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM ALS ZORGORGANISATIE

8. EEN ORGANISATIE ZONDER WINSTOOGMERK

Een wijkgezondheidscentrum is een organisatie zonder winstoogmerk. Dit betekent dat de winst die wordt gemaakt, opnieuw wordt geïnvesteerd in de huidige werking en de toekomstige doelstellingen van het wijkgezondheidscentrum.

9. EEN ONAFHANKELIJKE EN PLURALISTISCHE ORGANISATIE

Een wijkgezondheidscentrum is pluralistisch en laat zich op geen enkele wijze aansturen door een bepaalde levensbeschouwing, noch ideologische of politieke strekking.

10. EEN PARTICIPATIEVE ORGANISATIE

Een wijkgezondheidscentrum ondersteunt de participatie van medewerkers en ontwikkelt een bottom-up cultuur die zoveel mogelijk belanghebbenden bij de organisatie betrekt. De algemene vergadering neemt een personeelsvertegenwoordiging met stemrecht op. De raad van bestuur betrekt een vertegenwoordiging van het personeel actief bij de besluitvorming.

11. MET EEN PROACTIEVE KWALITEITSCULTUUR

Een wijkgezondheidscentrum ontwikkelt een kwaliteitscultuur, gericht op kwaliteitsvolle en veilige zorg. Daarbij wordt voortdurend een leerproces doorlopen, met aandacht voor het opnemen van verantwoordelijkheid. Vanuit deze kwaliteitscultuur ontwikkelt een wijkgezondheidscentrum een integraal kwaliteitssysteem.

 

Op deze link vind je een uitgebreide leesversie van de missie en visie van een wijkgezondheidscentrum.

COVID-19 vaccinatie
Terug naar boven